Servicii pe piaţa de capital

Piaţa de capital oferă modalităţi de investire, ce reprezintă o alternativă la constituire a depozitelor bancare. Activitatea desfăşurată de bancă pe piaţa valorilor mobiliare diversifică spectrul de servicii specifice sistemului bancar.

Piața valorilor mobiliare corporative

Banca de Economii S.A., în calitate de participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare a Moldovei, desfăşoară activitate de investiții în baza Licenţei de categoria "C", eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pe un termen nelimitat, începând cu 14.01.2015.

În conformitate cu prevederile pct. 26 din "Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor", aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 32/2 din 16.06.2014, Banca de Economii S.A. deține calitatea de membru a Fondului de Compensare a investitorilor.

Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit cu scopul de a compensa clienții persoanele fizice ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacității acestora de a returna mijloacele bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiții și serviciilor conexe.

Ghidul Acţionarului

Serviciile de investiții sunt prestate atât persoanelor fizice cât şi juridice. La cererea clienţilor, Banca de Economii S.A. înregistrează tranzacţii cu valori mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei, încheie contracte de intermediere, acumulează pachetele de acţiuni ale societăţilor atractive pentru clienţi. Serviciile de investiții sunt prestate contra unui comision conform tarifelor Băncii (Ord. nr. 23 din 30.01.2015, în vigoare din 02.02.2015).

Societate de investiții (în continuare Banca) – persoana juridică ( în continuare Bancă) care în temeiul licenței/aprobării eliberate de către Comisia Națională prestează servicii de investiții și desfășoară activități de investiții indicate în aceasta, în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare privind piața de capital;

 Serviciile principale oferite de Bancă pe Piața de Capital:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind una  sau mai multe valori mobiliare;
 • executarea ordinelor privind tranzacționarea valorilor mobiliare în numele cliențiulor;
 • tranzacționarea valorilor mobiliare în cont propriu;
 • servicii de consultanță de investiții în valori mobiliare;
 • plasamentul valorilor mobiliare fără angajament ferm.

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

Începând cu data de 03.12.2014, în baza pt. 27 al "Regulamentului cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi" Banca Națională a suspendat dreptul Băncii de Economii S.A. de a activa în calitate de dealer primar.

Operaţiuni de procurare a hârtiilor de valoare de stat (HVS) în numele investitorilor la licitaţiile primare

În baza contractelor încheiate cu clienţii (persoane juridice şi fizice), banca receptionează în toate filialele cereri de participare la licitaţii. Clienţii care doresc să procure HVS prin intermediul băncii sunt deserviţi operativ şi cu aplicarea unor comisioane rezonabile, cu posibilitatea reducerii ulterioare a acestora în cazul reinvestirii mijloacelor în HVS. Toate decontările efectuate de către banca cu clienţii la procurarea şi scadenţa HVS se efectuează în regim on-line.

Operaţiunile de vânzare-cumpărare a HVS pe piaţa secundară

La dispoziţia clienţilor săi banca efectuează operaţiuni pe piaţa secundara a HVS din numele şi contul lor la termene şi rate convenite.

Noțiuni de bază în activitatea pe piața de capital:

Consultanţă de investiţii – oferirea de recomandări individuale unui client, fie la cererea acestuia, fie la iniţiativa Băncii, avîndu-se în vedere particularităţile clientului respectiv referitoare la una sau la mai multe tranzacţii cu instrumente financiare, şi care ţin de:

 a) cumpărarea, vînzarea, subscrierea, schimbul, răscumpărarea sau deţinerea unui  instrument financiar;

 b) exercitarea sau neexercitarea unui drept conferit de instrumentul financiar privind cumpărarea, vînzarea, subscrierea, schimbul sau răscumpărarea acestuia;

Cont de numerar –cont utilizat pentru a gestiona conturile de instrumente financiare, conturile de marjă și alte conturi și registre, în special pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și administrarea altor datorii ale Băncii față de client sau obligațiuni ale clientului față de Bancă pentru serviciile de investiții prestate de către Bancă în numele clientului. Banca nu poate utiliza pe cont propriu sau pe contul unui terț, mijloacele bănești din conturile de numerar ale clienților săi, fără acordul acestuia.

Control – situaţie în care persoana fizică sau juridică corespunde cel puţin uneia din următoarele condiţii: 

 1. deţine singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat majoritatea acţiunilor cu drept de vot sau a cotelor de participare ale unei societăţi comerciale;
 2. deţine singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat un număr de acţiuni cu drept de vot sau de cote de participare ce îi permite să numească ori să revoce majoritatea membrilor consiliului societăţii, organul executiv sau majoritatea membrilor organului executiv şi/sau cenzorul ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori;
 3. exercită o influenţă dominantă asupra unei societăţi comerciale al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv ori al statutului societăţii;
 4. este acţionar sau asociat al unei societăţi comerciale şi controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai societăţii în cauză, majoritatea drepturilor de vot;

Contract de  intermediere privind prestarea serviciilor și activităților de investiții în valori mobiliare (în continuare Contract de  intermediere) – contract tip în formă scrisă, pe suport hîrtie încheiat între Bancă și Client și care prevede drepturile şi obligaţiile fundamentale ale fiecărei părți.

Informaţii confidenţiale - informaţiile sau datele, direct sau indirect, legate de clienţii Băncii în procesul de desfăşurare a unui serviciu de investiţii, cu excepţia celora care :

 • au fost făcute publice pînă la momentul încheierii contractului de intermediere cu   Banca;
 • clientul Băncii  şi-a exprimat  acordul expres privind dezvăluirea informaţiei către    o terţă    persoană;

Instrucţiune - o dispoziție emisă de către un client al Băncii pentru a efectua o acțiune specifică legată de furnizarea unei activități sau a unui serviciu de investiții pentru clientul respectiv, inclusiv o instrucțiune de a emite un ordin bazat pe dreptul de reprezentare acordat de către client, care conține indicații în ceea ce privește conținutul unui astfel de ordin, o instrucțiune de a anula un ordin, cu indicarea datei  şi ora cînd aceasta a fost transmisă Bănci;

Ordin - un ordin de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prin intermediul Băncii, perfectat în conformitate cu cerințele prezentului Regulament;

Participaţiune calificată – deţinerea directă sau indirectă a cel puţin 10% din capitalul social al Băncii, al unui operator de piaţă, al unui emitent sau deţinerea ce permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra gestionării acestora;

Persoane care administrează activitatea Băncii persoane fizice care deţin o funcţie de conducere şi administrare în cadrul Băncii şi care pot influenţa deciziile acesteia. În cazul Băncii de Economii S.A. persoanele care administrează societatea de investiții sunt membrii organului executiv colegial şi/sau membrii consiliului băncii.

Persoane relevante în cadrul băncii sunt următorele persoane:

 1. membrii consiliului, membrii organului executiv şi ai comisiei de cenzori şi angajații Secției valori mobiliare și investiții (in continuare SVMI);
 2.  persoanele care deţin acţiuni (participațiuni calificate) în capitalul băncii;
 3. alte persoane, conform art. 6 a Legii privind Piața de capital.

Petiţie – o expunere scrisă adresată de o persoană sau de un grup de persoane Băncii, în care se formulează o cerere, o revendicare, un punct de vedere, se contestă activitatea sau actele Băncii sau nesoluţionarea în termenul stabilit a unei cereri de către acesta.

Titluri de capital – acţiuni şi alte valori mobiliare similare acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, care pot fi convertite în acţiuni sau care oferă dreptul de a cumpăra acţiuni ale aceluiaşi emitent;

Valori mobiliare transferabile – următoarele tipuri de valori mobiliare:

 1. acţiuni şi alte valori echivalente acţiunilor (denumite acţiuni);
 2. obligaţiuni şi alte titluri de creanţă (denumite obligaţiuni);
 3. orice alte valori negociabile care dau dreptul de a achiziţiona astfel de valori mobiliare pe calea subscrierii sau schimbului;

Bursa de Valori a Moldovei (BVM) - societate pe acţiuni de tip închis necomerciala, organizaţie de autoreglementare ce desfăşoară activitatea bursiera pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu prevederile Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare (nr.199-XIV din 18.11.1998), cu Statutul BVM şi Regulile Bursei de Valori a Moldovei (Hotărâre nr.17/5 din 19.05.2000, CNVM) (Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei din 20.02.1998)

Cotă substanțială - reprezinta dreptul de proprietate direct sau indirect care reprezinta echivalentul de 1 la suta sau mai mult din capitalul unitatii economice sau din dreptul de vot ori care permite exercitarea unei influente considerabile asupra managementului sau activitatii acesteia;

Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei (DNVM) - participant profesionist al pieţei valorilor mobiliare, care prestează servicii de evidenta a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare, de efectuare a clearingului şi decontărilor tranzacţiilor efectuate la BVM. (Regulile Bursei de Valori a Moldovei (Hotărâre nr.17/5 din 19.05.2000, CNVM), Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei din 20.02.1998, Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare (nr. 199-XIV din 18.11.1998).

Impozitare:

In conformitate cu Codul fiscal venitul obţinut de la operaţiunile cu VMC se impozitează:

Suma creşterii de capital în anul fiscal este egala cu 50% din suma excedentara a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art. 37 (7) din Codul Fiscal);

Veniturile nerezidenţilor obţinute în forma de dividende se impozitează cu 15% (art. 91 din Codul Fiscal);

Banca de Economii S.A. reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plata respectivă ce urmează a fi trecută în contul impozitului pasibil de a fi achitat de către persoanele fizice (art. 90 din Codul Fiscal).

Obligațiuni de stat - VMS emise pe un termen de la un an până la cinci ani, care acordă deţinătorilor acestora dreptul la obţinerea valorii nominale la data scadenţei şi la obţinerea semestrială a unei dobânzi. Obligaţiunile de stat pot fi emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă.

Tranzacția de tip REPO- operaţiune de acordare a împrumutului care este asigurat prin trecerea temporara în proprietatea creditorului a valorilor mobiliare ale debitorului, cu condiţia răscumpărării lor la expirarea termenului pentru care a fost acordat împrumutul şi achitării dobânzii aferente acestui împrumut.

VMC (Valoarea Mobiliară Corporativă) - titlu financiar care confirma drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu alta persoana, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectiva în registrul deţinătorului de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidenta ale deţinătorului nominal al acestor valori mobiliare. (Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare (nr.199-XIV din 18.11.1998).

Valoare Mobiliară de stat (VMS) - forma a datoriei de stat, reprezentând un contract de împrumut pe termen scurt, mediu sau lung cu valoarea exprimata în moneda naţionala sau în alta moneda legala, care intervine intre Republica Moldova în calitate de debitor şi persoane fizice sau juridice în calitate de creditori. Lansarea VMS în circulaţie se efectuează de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova sub forma de Bonuri de trezorerie şi Obligaţiuni de Stat cu valoarea nominala de 100 lei (Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.06, Instrucţiunea BNM cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi nr.201 din 09.08.07, Regulamentul BNM cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare de stat dematerializate nr.9/08 din 02.02.96).

Riscurile aferente investițiilor în valori mobiliare

În cazul în care clientul nu furnizează toate informațiile solicitate în chestionar (obicetivele investiționale, situația financiară, experiența și cunoștințele în domeniu investițiilor financiare), societatea de investiții va refuza deschiderea contului de client administrat discreționar, deoarece nu va reusi să aibă o baza suficientă pentru a evalua dacă tranzacțiile pe care intenționează să le efectueze în cadrul serviciului de administratre a portofoliului îndeplinesc următoarele criterii:

 • Corespund obiectivelor investiționale ale clientului respectiv;
 • Are posibilitatea financiară de a suporta orice risc de investiție asumat în conformitate cu obievctivele sale investiționale (riscul privind fluctuaţia preţului pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau profiturilor, riscul legat de protecţia acţionarilor minoritari, riscurile legate de rata inflaţiei, riscul privind fluctuaţia cursului de schimb valutar, riscul de piaţă).
 • Se ia în considerare dacă clientul are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile pe care le implică tranzacția sau administrarea portofoliului său.

Astfel încat să se poata furniza clientului un serviciu de administrare a investitiilor corespunzător profilului său.

În cazul în care Banca prestează servicii de investitii pentru un client profesional, aceasta este îndreptatită să presupună că, în ceea ce privește produsele, tranzactiile si serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul poseda nivelul de experientă si de cunoștințe necesar – menționat în chestionar.

Decizia finală de investiție în valori mobiliare revine clientului, clientul trebuie să fie precaut în deciziile sale: tranzacționarea valorilor mobiliare pot avea profituri substanțiale în perioade foarte scurte, se pot solda de asemenea cu pierderi imoprtante și imediate care pot fi mai mari decât suma depusă inițial.

Politica privind conflictul de interese

Banca în activitatea sa ia toate măsurile în scopul identificării, prevenirii, gestionării și/sau înlăturării cazurilor de conflicte de interese între bancă, inclusiv pesoanele sale relevante, angajați sau orice persoană direct sau indirect legată printr-o relație de control față de bancă, și clienții Băncii, sau între clienții băncii la prestarea oricărui serviciu de investiții și a oricărui serviciu auxiliar sau a unei combinații a acestor servicii.

Politica privind  respectarea confidențialității informației și protecției datelor cu caracter personal

În procesul desfășurării activităților Băncii, Banca prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile „Legii nr. 133 privind protecţia datelor cu caracter personal din 08.07.2011” şi „Politicii Băncii de Economii S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.