Deservire de cont

Banca de Economii S.A. oferă persoanelor juridice posibilitatea de a deschide conturi în moneda naţională şi valuta străină la oricare dintre cele 37 de filiale ale băncii plasate în diferite localităţi ale ţării.

Persoanele juridice au posibilitatea de a deschide următoarele tipuri de conturi:

 • Cont curent - cont bancar deschis de bancă în care se înregistrează în ordine cronologică, în debit sau în credit, toate  operaţiunile care intervin în cadrul tranzacţiilor efectuate de titularul de cont.
 • Cont de depozit la vedere - cont bancar în care sunt depuse mijloace băneşti fără dobîndă cu scopul consumului sau economisirii, fără fixarea termenului de păstrare.
 • Cont de împrumut - cont bancar deschis pentru înregistrarea creditelor acordate persoanelor juridice.
 • Cont provizoriu - cont bancar deschis cu un caracter provizoriu şi destinat acumulării mijloacelor băneşti pentru formarea (majorarea) capitalului.
 • Cont de depozit la termen - cont bancar în care sunt depuse mijloace băneşti cu dobîndă, pentru o perioadă fixată de timp.

Pentru a deschide un cont persoanele juridice rezidente şi nerezidente prezintă documente necesare în conformitate cu actele normative ale BNM.

Banca de Economii prestează următoarele servicii clienţilor corporativi:

Operaţiuni de decontare:

 • Deschiderea şi gestionarea conturilor curente în moneda naţională;
 • Înregistrarea mijloacelor fără numerar în contul curent al clientului;
 • Trecerea la scăderi din cont a mijloacelor fără numerar în baza documentelor băneşti de decontare*;
 • Ţinerea fişierului;
 • Primirea registrelor cecurilor;
 • Eliberarea carnetelor de cecuri băneşti şi primirea cecurilor spre executare;
 • Prezentarea informaţiei clientului privind sumele intrate în contul curent al acestuia;
 • Oferirea clientului sau persoanei împuternicite de către acesta a extraselor pe toate mişcările din contul acestuia;
 • Oferirea clientului a duplicatelor de extrase cu anexe;
 • Oferirea certificatelor curente şi de arhivă pe conturi;
 • Consultarea clienţilor privind operaţiunile de decontare şi de casă;

* Ordinul de plată în moneda naţională de tip urgent se execută pîna la 1 oră din momentul prezentării de către client la bancă.

Graficul de primire a ordinelor de plata atât pe suport hârtie, cât si prin intermediul sistemelor de deservire bancara la distanţă

 

Operaţiuni de casă:

 • Primirea şi eliberarea mijloacelor în numerar în conturile clientului;
 • Renumărarea şi schimbul bancnotelor;
 • Verificarea autenticităţii bancnotelor;
 • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar ale clientului.

 

Pentru  deschiderea  unui cont persoanele juridice, conform  Regulamentului Băncii de Economii S.A.,  prezintă   următorul   pachet  de documente:

 • cererea de deschidere a contului; 
 • certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat, sau alte documente, care confirma înregistrarea de stat conform legislației in vigoare (original și copie); 
 • documentele de constituire: statutul, regulamentul, contractul de constituire (original și copie); 
 • extrasul din Registrul Comercial de Stat,  eliberat de Camera Înregistrării de Stat sau de structurile teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat sau Ministerul Justiției al Republicii Moldova   (original și copie); 
 •  certificatul de atribuire a codului fiscal emis de Inspectoratul Fiscal sau documentul recunoscut ca atare (original și copie);
 • fisa cu specimene de semnături si amprenta stampilei (2 exemplare) autentificată notarial sau în prezenţa persoanei responsabile a băncii; 
 • copia actelor de identitate ale persoanelor împuternicite cu drept de semnătură;
 • actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
 • actul juridic sau copia actului autentificata notarial care atesta împuternicirile persoanei de a deschide contul ( in cazul deschiderii contului de către persoana împuternicita); 
 • alte documente la cererea băncii;