Informaţii privind sistemul de garantare a depozitelor

GARANTAREA DEPOZITELOR

- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar garanteaza depozitele în moneda nationala şi în valuta străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile autorizate, în condiţiile stabilite de Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

- Sediul Fondului: bd. Stefan cel Mare, 180, MD-2004, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Telefon pentru relaţii: + (373 22) 29-60-51.
E-mail: info@fgdsb.md.

- Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă platibilă unui deponent) – 6,000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care au fost depozitele constituite la bancă.

- Informaţia detaliată despre tipurile de depozite garantate şi cele negarantate, modul de calculare a sumei garantate şi de plată a compensaţiilor este accesibila în subdiviziunile băncii (filiale şi agenţii) şi la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.